Vi måste ifrågasätta nya satsningar på fler djurförsök!

I Nederländerna finns ett politiskt beslut om att fasa ut tester i försöksdjur 2025 och att istället satsa på att bli världsledande på nya metoder. EU har redan ett förbud på test av kosmetika och flera stora forskningsprojekt har antagit utmaningen att ta fram nya metoder även för mer komplexa effekter. Sverige går åt helt motsatt håll!

I Sverige pågår ett antal stora satsning på nya djurhus vid universiteten och i höst ska Vetenskapsrådet ta ställning till ytterligare ett initiativ för en anläggning vid SLU i Uppsala som inriktar sig på försök med ”stora djur”, som apor, hundar och hästar.

Här kan du läsa hela Ansökan från SLU.

Det handlar om mycket stora resurser som byggs in i infrastruktur och vi måste ifrågasätta om det är klokt av forskningsråd och universitetsledningar att satsa så mycket på nya djurförsök i förhållande till hur lite som investeras i de nya alternativ som växer fram. Som jag beskrivit tidigare är forskningen om alternativ till djurförsök kraftigt underfinansierad.

pengar

Jag har tittat på budgeten i det senaste förslaget från SLU. Där framgår att man under en 5-årsperiod räknar med en kostnad på 257 miljoner kronor. Av dessa kommer 90 miljoner från Vetenskapsrådet och ungefär lika mycket från de ingående universiteten. Därtill räknar man med att kunna få ytterligare intäckter via olika forskargrupper och företag som hyr in sig i anläggningen. Kostnaden för själva forskningen, lönerna för forskarna som ska analysera resultaten och skriva artiklar, ingår inte i beräkningen.

Länk till radioinslag om den nya satsningen på SLU i Uppsala:

Vetenskapsradions veckomagasin (2019-08-23). Inslaget startar efter 24:30 min.

Ett kortare inslag från Radio P4 Uppland (2019-08-14)

SLU:s satsning är inte den enda, när det gäller nya djurhus. Lunds Universitet bygger en ny stor djuranläggning i nära anslutning till MAX-IV laboratoriet. Den beräknade kostnaden för bygget är 255 miljoner och ska ha en kapacitet på 35.000 djur per år. Karolinska Instituet invigde i maj 2018 ett nytt toppmodernt djurhus på 12.500 kvm och Stockholms Universitet som bara ligger ett par kilometer österut beskriver sitt nya djurhus som ”toppmodern med unika möjligheter”. Även Linköpings och Göteborgs Universitet har nyligen satsat på nya djurhus. Det är mycket svårt att få insyn i den totala kostnaden för alla dessa faciliteter. En grov gissning är ändå att ett nytt djurhus kostar ca 200-250 miljoner att bygga. Sammantaget innebär det att staten de senaste åren investerat belopp som troligen överstiger 1 miljard i fler djurförsök. Till detta kommer som sagt alla de resurser som tas i anspråk för att driva projekt i djurhusen.

Argumenten från förespråkarna brukar låta ungefär så här:

  • ”Vi behöver bättre lokaler för djurens välbefinnande”
  • ”Vi behöver satsa på djurförsök för att attrahera internationellt framstående forskare”
  • ”Vi måste ha djurförsök för att få fram nya behandlingsmetoder och mediciner”
  • ”Sverige har hårda regler som kontrollerar at det inte görs försök i onödan”
  • ”Om inte vi gör det kommer forskare åka utomlands och göra försöken i mindre nogräknande länder”

Jag menar inte att alla dessa satsningar behöver vara fel. De djurförsök som genomförs bör ske i bra lokaler, med modern utrustning och duktig personal. Det behövs för att få fram så mycket kunskap som möjligt vid varje experiment. MEN vi måste ifrågasätta de enorma resurser som satsas på ny infrastruktur för djurexperimentell verksamhet i Sverige. Det är orimligt att så stora belopp av skattemedel satsas utan koordination och utan nationell analys. När alla dessa nya djurhus fylls med forskning innebär det att forskningsresurser dräneras för lång tid framöver och att antalet försöksdjur kommer att vara mycket högt under överskådlig tid. Det är fel väg för svensk medicinsk forskning.

Det är visserligen sant att många viktiga upptäckter gjorts med försöksdjur. Men det är lika sant att många projekt som byggt på djurförsök sällan leder någon vart eftersom försöksdjur fungerar dåligt som modell för människors hälsa. Sverige borde istället för nya djurhus skaffa en strategi för att minska antalet djurförsök och en handlingsplan för att bli världsledande på nya metoder.

/Mattias

Disclaimer: Åsikterna representerar inte Karolinska Institutet, men jag hoppas såklart att vi på KI i framtiden vill använda våra resurser till att bli ledande i utvecklingen även när det gäller nya metoder.

Annonser

Nytt forskningsprojekt studerar ägg-toddy-effekten.

I svensk hälsomytologi ingår ett påstående om att vi har färre rökare än andra länder. Det förklaras ibland med att vi är hälsomedvetna och har ett framstående folkhälsoarbete. Vissa menar att det är tack vare snuset. Tyvärr stämmer det inte riktigt. Svenska kvinnor tillhör det sunkiga bottenskiktet i världen när det gäller rökning. Av 192 länder ligger Sverige på plats 141. I stora delar av världen ligger andelen rökande kvinnor långt under Sveriges ca 10%.

När det gäller oss män ser det betydligt bättre ut. Svenska killar ligger i topp! Endast män från 16 andra nationer presterar bättre än svenska karlar. I stora delar av världen röker nämligen mer än dubbelt så stor andel av männen. I Sverige är det bara ca 10% röker. Allt är som bekant relativt 🙂

I sommar har jag tittat på globala data om rökning och i de flesta länder är rökning en manlig företeelse. Men bortser man från skillnader i exponering till följd av kultur och en segregerad arbetsmarknad finns det faktiskt få könsskillnader när det gäller kemikalier och deras risker. En avgörande skillnad är dock att kvinnors kroppar utgör en så viktig del av miljön för foster och barn. En tydlig effekt av rökning är påverkan på fosterutvecklingen. Därför är det inte orimligt att ge kvinnors exponering lite extra utrymme i den toxikologiska forskningen.

cropped-aop-ws.png

Mammors rökning har direkt negativ inverkan på fosterutvecklingen. Likadant är det med hormonstörande ämnen. Traditionellt har nästan allt fokus när det gäller s.k. hormonstörande ämnen handlat om påverkan på mäns spermier. Hur många är de? Kan de simma bra? Det tar cirka tre månader för en spermie att bildas och normalt bildas det runt 100 miljoner spermier per dygn. Samtidigt ligger äggcellerna i kvinnan redan vid födseln. När en flicka föds innehåller äggstockarna ungefär en miljon omogna ägg, men bara 400-500 av dem kommer att mogna till äggceller som kan befruktas. Dessa ägg mognar alltså i en miljö som innehåller de kemikalier som kvinnan exponerats för under flera årtionden. Ibland pratar vi om cocktail-effekter. I det här fallet borde man säga ägg-toddy-effekter.

I höst är jag med och startar ett projekt tillsammans med Pauliina DamdimopoulouKarolinska Institutet och forskarkollegor i Uppsala, Estland och USA. Vi ska titta på riskerna med blandningar av hormonstörande ftalater när det gäller kvinnors reproduktionsorgan. Traditionellt har nästan allt fokus när det gäller hormonstörande ämnen handlat om mäns spermier. Hur många de är? Hur de simmar? Samtidigt ligger äggcellerna i årtionden och marineras i den blandning av ämnen kvinnan exponerats för. Vi vill undersöka om och hur hormonstörande kemikalier kan påverka kvinnors reproduktion. Det blir en spännande höst.

/Mattias

PS.

Välkommen tillbaka! Toxicolour fortsätter i höst med nya inlägg om forskningsresultat och debatt kring kemikalierelaterade frågor. Målet är att vara både aktuell, tankeväckande och folkbildande. Hitills i år har bloggen haft nästan 13.000 besökare. Vill du inte missa något inlägg går det att prenumerera via e-post. Exakt vad bloggen kommer att innehålla är inte bestämt, men utifrån vad jag kommer fokusera på inom forskningen kommer det dyka upp fler inlägg om könsskillnader, alternativ till djurförsök och PFAS. Gillar du det som skrivs så dela gärna inläggen på sociala medier.

Rökstopp i alla politiska läger

En liten lathund till Almedalen 2019

Därför bör alla partier gilla rökstopp på uteserveringar och andra offentliga miljöer.

tobacco

MP: Visste du att man hittat 7000 farliga kemikalier i tobaksrök och att nikotin är ett giftigt bekämpningsmedel?

L: Alla ska kunna förverkliga sig själva, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. För personer med astma och känsliga luftvägar utgör andras tobaksrök ett hinder. Mer än varannan person med astma upplever besvär när de exponeras för andras tobaksrök.

V: Av alla dödsfall som orsakas av passiv rökning drabbar 60 % världens flickor och kvinnor. Att exponera andra för tobaksrök bidrar till en global norm av kvinnoförtryck.

SD: Sverige är ett av de länder med där det röks minst. Det är helt enkelt osvenskt att röka.

S: Vart tredje barn till föräldrar som bara gått ut grundskolan har en rökande förälder. Hos akademikerfamiljer är det bara var 20:e unge. Kampen mot tobaksrök är en del av kampen för jämställd hälsa.

KD: Alla barn är ett underverk och har inte möjlighet att själva välja sin miljö. Att utsättas för andras tobaksrök ökar barnens risk för luftvägsinfektioner, öroninflammation och astma. Dessutom ökar det risken för missfall.

C: Omkring 600 miljoner träd avverkas varje år för att bereda mark för tobaksodling, vilket bidrar till en global skövling av skog. Jordbrukare världen över behöver bättre möjligheter att odla klimatsmart och bidra till miljömässigt hållbara livsmedel.

M: Tobaksskatten drar in drygt 12 miljarder varje år, medan kostnaderna för rökningen ligger på 31 miljarder. Det innebär att varje rökpuff är en gestaltning av Gudrun Schymans famösa sedelbränning i Almedalen 2010.

/Mattias

Svenskar mest oroliga för kemikalier i hela EU, men också de mest pålästa.

Nyligen presenterades en undersökning där ca 28.000 personer från hela EU svarat på frågor om livsmedelssäkerhet. Vi svenskar skiljer ut oss från övriga EU när det gäller synen på kemikalier. Vi är bland annat de mest bekymrade av alla EU:s medlemsländer när det gäller förekomsten av miljöföroreningar i maten. Sex av tio svenskar rankar förekomsten av miljöföroreningar som ett av de största problemen när det gäller livsmedelssäkerhet. I övriga EU anser i genomsnitt bara fyra av tio att det är ett problem och i sydöstra EU färre tre av tio.

img_6897

Så stor andel är bekymrade över miljöföroreningar i maten. (Källa: Eurobarometer 2019)

Ett par nyligen pensionerade professorer från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet luftade i debatten (SvD 10/6) sin känsla av att människor idag är omotiverat rädda för miljökemikalier. Huvudargumentet var att naturligt förekommande kemikalier och läkemedel ofta är betydligt mer potenta när det gäller förmågan att binda till olika receptorer i kroppens celler. Professorernas molekylärbiologiska kunskaper är dock knappast lämpliga om man vill avgöra förekomsten av ”obefogad rädsla”. För det första finns det lite vetenskapligt stöd för att människor är rädda för kemikalier. Möjligen finns det belägg för att många människor anser att förekomsten av miljökemikalier i maten och våra kroppar är ett problem som bör tas på allvar. Men någon utbredd kemofobi är det knappast tal om.

Min andra invändning handlar om huruvuda känslan är befogad eller inte. Här kan man med fördel utgå från Platons definition av kunskap, det vill säga trosföreställningar som man har goda skäl att tro på och som är sanna.

Data från EU:s enkätundersökning visar att svenskar är annorlunda på flera sätt än att vi känner mer oro. Vi är den befolkning som är mest informerade om problemen. I Sverige har 91% hört talas om att det finns miljökemikalier i maten medan bara var 64% av EU:s medborgare har hört talas om detta. Som toxikolog är det skrämmande att så många av EU:s medborgare verkar sakna basala miljökemiska kunskaper. Det verkar som om brist på kunskap leder till mindre oro för kemikalier i södra Europa.

Den andra och avgörande punkten är såklart om miljöföroreningar verkligen kan orsaka hälsoproblem i befolkningen redan vid de relativt låga koncentrationer vi hittar idag. Här finns det mängder av bra vetenskapliga studier. Vi vet att alla exponeras för en lång rad miljöföroreningar via mat och vatten. En lång rad epidemiologiska studier har sett samband mellan exponering och effekter i människor. Vilda djur i förorenade områden har tydliga problem. Djurförsök visar på effekter i flera olika arter även vid låga doser. Och i cellstudier har man kunnat studera olika mekanismer. Alla kemikalier är såklart inte lika giftiga och sällan är riskerna tydliga på individnivå.

Varifrån får vi vår kunskap? Vem litar vi på när det gäller frågor om livsmedelssäkerhet? Även detta är ett område där svenskar är annorlunda jämfört med övriga EU. Vi har högre tillit till forskare (94% litar på forskare jämfört med 82% i övriga EU) och nationella myndigheter (88% jämfört med 60% i övriga EU) än andra länder. Däremot står kändisar, bloggare och influensers inte högt i kurs i Sverige. Bara 3% anger att de litar på denna grupp medan 19% litar på dem i övriga EU. Dessutom tar vi svenskar i hög utsträckning hänsyn till frågor som miljö och djurvälfärd när vi handlar mat. Nästan varannan svensk gör denna typ av etiska överväganden när de handlar. Det är mer än dubbelt så stor andel som i övriga EU.

Slutsats: I jämförelse med övriga EU känner svenskar till problem med kemikalier i maten och är bekymrade över detta. Vi har hög tillit till forskare och myndigheter och tar hänsyn till miljö och djurvälfärd när vi handlar. Ett gott resultat må man säga och långt ifrån en bild av ”ogrundad rädsla”.

Läs mer om Svenskarnas syn på livsmedelssäkerhet här. Hela undersökningen går att ladda ner från  EFSAs hemsida.

Glad midsommar!

/Mattias

Klimatet och kemikalierna hänger ihop

Kemikalier påverkar klimatet, och klimatförändringarna påverkar även förutsättningarna för hur vi använder och utsätts för kemikalier. I Sverige är det Kemikalieinspektionen, som har regeringens uppdrag att driva kemikaliepolitikens tillämpning i regelverk, tillsyn och utredningar. Men på myndighetens hemsida finns få spår av medvetenhet om sambandet mellan klimat och kemikalier. När jag nyligen fick möjlighet att diskutera detta med företrädare för Kemikalieinspektionen blev det tydligt att myndigheten uppfattar klimatfrågan som något som ligger utanför det uppdrag man har fått från regeringen. Faktum är att klimat inte nämns alls i myndighetens regleringsbrev för 2019. Hur ser då sambanden klimat – kemikalier ut?

IMG_6765

Kemikalier bidrar till utsläpp av växthusgaser. Alla fossila bränslen är såklart en slags kemiska produkter. Men även om man bara tittar på det som vi normalt betraktar som industrikemikalier kommer ungefär en tiondel av utsläppen av växthusgaser direkt från tillverkning och användning av dessa ämnen. Att bygga komplecerade molekyler från mindre beståndsdelar kräver mycket energi. Majoriteten av alla kemikalier tillverkas i Kina. Idag står kol för nästan 80 procent av energiproduktionen i Kina och den hårda partidiktaturen slukar nästan lika mycket kol som övriga världen tillsammans. Vissa kemikalier är dessutom mycket kraftfulla växthusgaser. Men även i Sverige står tillverkningen av kemikalier för stora utsläpp. Det planerade raffinaderiet i Lysekil (Preemraf) kommer om det blir verklighet vara en av Sveriges största utsläppskällor av koldioxid. Men utsläppen sker också när fossilbaserade produkter bryts ner i avfallsledet. Den dag en oljebaserade produkter bränns frigörs koldioxid. Det spelar ingen roll om produkten är bensin eller en plastburk.

Ökad temperatur ökar spridningen av miljögifter. Det finns ett direkt samband mellan ökade temperaturer och ökad spridning av miljögifter globalt. Kemikalier rör sig med hjälp av temperaturskillnader. De förångas i värme och kondenserar i svalare miljöer. Detta passiva hoppande förväntas öka i betydelse när jordens temperatur ökar.

Extrema väderhändelser ökar risken för kemiska olyckor. När stormar och översvämningar slår till mot industrier och förorenade områden finns en ökad risk för kemiska olyckor och katastrofer. Det gör att vi behöver planera och bygga klimatsäkra industrier, men också ha beredskap och förmåga att hantera kemiska olyckor.

Förändrat klimat gör också att vi behöver anpassa oss på olika sätt. Allt vi gör involverar kemikalier vilket leder det till nya kemikalielrisker som vi också behöver hantera. Det kan handla om ökad eller förändrad användning av bekämpningsmedel mot skadeinsekter och svampar som sprids till nya områden. Men det kan också handla om nya ”klimatsmarta” produkter som innehåller nya kemikalier. Om alla hus har solpaneler, alla fordon är batteridrivna och vi ersätter cement med nya material – Vilka ämnen kommer att öka i använding? Känner vi till riskerna med dessa nya kemikalier?

Klimatfrågan och kemikaliefrågan hänger ihop! Det borde synas tydligare även i miljö-, forsknings- och näringspolitik.

/Mattias

(Som vanligt är åsikterna som framförs är mina egna och representerar inte Karolinska Institutet)

 

Vetenskapsrådet satsar för lite på nya metoder.

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största finansiär av medicinsk forskning, men lider brist på ambition när det gäller alternativ till dagens djurbaserade metoder. Det riskerar inte bara allmänhetens förtroende för forskning utan bromsar viktig utveckling. Sverige behöver en strategi för att bli en ledande aktör inom nya metoder. Och akademin behöver en tydlig röst för att förklara varför det är viktigt.

Samtidigt som VR finansierar huvuddelen av svenska djurförsök är man den myndighet i Sverige som ansvarar för stöd till nya metoder enligt 3R-principerna (replace, reduce, refine). Jag har tittat närmare på hur VR fördelar sina resurser och jämfört anslaget till 3R med anslaget för övrig medicinsk forskning. Skillnaden är slående.

  1. Beviljandegraden är mindre än hälften för de forskare som söker anslag för att utveckla nya metoder jämfört med de forskare som söker pengar för medicinsk forskning där djurförsök ofta ingår. Det är alltså dubbelt så svårt att få medel om man vill utveckla alternativ (se bild 1)
  2. De pengar som satsas på medicinsk forskning har ökat kraftigt sedan 2014 medan det som satsas på nya metoder enligt 3R under samma period har minskat något. (se bild 2)
  3. Under 2014-2018 inkom 295 ansökningar från forskare som vill utveckla nya metoder för att ersätta dagens djurförsök. Av dessa bedömdes 126 vara av hög vetenskaplig kvalitet, men bara 31 stycken fick medel att forska för. Det innebär att 95 riktigt bra projekt för att ersätta dagens djurförsök inte blivit verklighet.
  4. Det genomsnittliga projektbidraget för 3R är mycket lägre än för övrig medicinsk forskning. Forskare som arbetar med nya metoder får 60 % jämfört med andra forskare. De medel som fördelas per projekt räcker bara till att anställa en forskare på halvtid. (se bild 3)

VR_beviljandegrad3R

VR_utveckling3RVR_tilldelning3R

(Källa: Vetenskapsrådets forskning i siffror)

Problemen med djurförsök är inte bara att de är dyra och ibland plågsamma utan att de ofta fungerar dåligt. Ett tydligt exempel uppmärksammades nyligen av Nature. Tidskriften beskriver hur forskare de senaste decennierna har tagit fram fler än 400 olika ämnen mot Altzheimers sjukdom. Men när forskarna börjat testa på riktiga patienter visar det sig att nästan ingenting fungerar. En av de främsta orsakerna till forskarnas bekymmer är att de transgena möss man använder inte fungerar när det gäller att efterlikna människors hjärnor. Trots hundratals misslyckade försök används de fortfarande flitigt i forskning och läkemedelsutvecklingen. Det har plöjts ner enorma resurser i forskningsprojekt kring dessa transgena möss trots de uppenbara bristerna.

Vi måste våga ifrågasätta våra nuvarande djurbaserade metoder och hur vi fördelar resurserna. Den omfattande teknikutvecklingen som sker inom många områden, såsom visualisering, omics, nanoteknologi, artificiell intelligens, leder till att vi idag har helt nya verktyg till vårt förfogande. Verktyg som möjliggör studier som tidigare var omöjliga. Djurförsök är idag bara ett av verktygen och långt ifrån det skarpaste. Nature lyfter fram ett exempel på nya metoder – ”mini-hjärnor” – 3D-vävnadsmodeller som skapas av odlade celler från människor. Dessa små s.k. organoider odlas från stamceller i några veckor, och de möjliggör testning av ett stort antal kemikalier på relativt kort tid.

Utvecklingen av nya modellsystem behöver stödjas och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras för att vi ska kunna lösa komplexa medicinska utmaningar. För detta saknas idag såväl strategi som resurser. 3R och nya metoder är en viktig framtidsfråga. Resurserna måste upp på nivåer som är jämförbara med de vanliga ansökningarna. Det är orimligt att ett av våra viktigaste strategiska områden ges så lite resurser och att projekten tvingas gå på halvfart. Vakna VR!

/Mattias

(Som vanligt är åsikterna som framförs mina egna och representerar inte Karolinska Institutet. Jag vill också vara tydlig med att jag själv har 3R-anslag från VR och därmed delvis talar i egen sak.)

Farligt höga halter av giftgas i containrar

Häromdagen ringde de från tullen i Stockholms hamn till oss på Karolinska Institutet. Preliminära analyser hade indikerat att en container innehöll den extremt giftiga gasen fosfin. Någon särskild varningsskylt fanns inte på containern, men personalen vet av erfarenhet att det då och då dyker upp giftig last och har rutiner och specialverktyg som kan analysera luften i containern genom att försiktigt sticka in ett smalt specialverktyg. Fosfin är en gas som då och då orsakat dödsfall i olika delar av världen. Wikipedia har en liten sammanställning av förgiftningsfall från olika länder för den som vill veta mer. Mina kollegor åkte till hamnen för att mäta exakt hur hög koncentrationen var. Innan containern öppnats var halten så hög att människor hade fått allvarliga skador och möjligen dödsfall hade inte kunnat uteslutas. Nu gick det att undvika genom ventilation i samband med att containern öppnades.

cargo ship

Transporter i containrar har ökat explosionsartat i takt med att vi köper allt mer från tillverkare i andra länder. Mer än 500 millioner containerar skeppas årligen runt om i världen. Men det är inte bara kartonger och prylar som lastas in. Det är lätt att råka få med spindlar, insekter, ormar, och svampar m.m. Därför fylls containrarna ofta med giftig gas. Tanken är såklart att gasen ska döda ohyran och sedan hinna dunsta bort under den långa färden över världshaven, men containern är tät och saknar ventilation. Och ibland händer det att giftgasen finns kvar när det är dags att öppna dörren. Detta kan innebära en allvarlig hälsorisk vid inspektion och lossning.

Vid den nya enheten för Integrativ Toxikologi vid Institutet för Miljömedicin studerar vi bland annat hur man kan riskbedöma farliga gaser. För att veta vilken skyddsutrustning som krävs eller för att planera evakueringar vid större utsläpp måste man veta hur många som kan drabbas av allvarliga hälsoeffekter. Det räcker ofta inte att bara peka ut en koncentration som säker eller osäker. Ett bra exempel på integrativ toxikologi är när denna kunskap kommer till nytta i svenska hamnar. Två av mina kollegor, Urban Svedberg och Gunnar Johanson, driver just nu ett projekt om just gifter i containrar och hur man bäst kan ventilera dessa slutna rum så att hamnpersonalen kan jobba säkert.

Nervgaser och andra högtoxiska ämnen kan även tillföras via smuggling, sabotage eller från kontaminerat krigsmateriel. Själva godset kan också avge kemikalieångor som orsakar besvär för den som till exempel ska krypa in i en container och kontrollera innehållet.

Hur vanligt är det då med giftiga containrar? Efter att ha analyserat flera hundra containrar från olika platser i Sverige såg forskarna att 12% hade koncentrationer av farliga ämnen som översteg arbetsmiljöverkets gränsvärden för yrkesmiljö. I 4% upptäcktes cancerframkallande ämnen över gränsvärdena. Om man betänker att vi globalt skickar 500 miljoner containrar betyder det att det finns ca 60 miljoner giftiga containrar i omlopp varje år. En inte obetydlig marknad för någon som vill skapa en innovation för smidig ventilering.

Här kan du läsa en forskningsartikel om gifter i containrar (Svedberg & Johansson, 2013).

Här kan du läsa mer om förekomsten av gifter i svenska containrar (Svedberg & Johanson, 2017).

/Mattias

Bör man betrakta en risk som en skada?

Hur kan man få stat, kommuner och företag att ta ansvar för kemikalier som förorenar dricksvattnet? Kaliber i P1 avslöjade för ett par dagar sedan hur dåligt skydd dricksvattnet har i Sverige. Av  222 kommuner, som svarat på radioprogrammets enkät, uppger 40 procent att de har stängt en eller flera vattentäkter. I 19 kommuner har det berott på föroreningar som PFAS, bekämpningsmedel, bensin, olja och diesel. Samtidigt saknar var tredje vattentäkt ett vattenskyddsområde. Ronneby är kanske det mest kända exemplet där kommunen tvingats stänga en stor vattentäkt på grund av farliga kemikalier.

Antero Silva. Doktorand på Institutet för miljömedicin (IMM) med fokus på nya sätt att beräkna hälsorisker kopplat till kemikalier.

Ett sätt att tvinga fram ett bättre skydd är att sätta ett pris på den skada som uppstår när människor exponerats för kemikalier och riskerar att bli sjuka. Nyligen beslutade Högsta Domstolen (HD) att vatten ska anses vara en produkt, där producenten har ett strikt ansvar för att produkten är säker. Det innebär att svensk miljörätt kommer få en helt ny princip att förhålla sig till. Men samtidigt är det väl känt att osäkerhet är väldigt svårt att hantera i en rättegång. Ronnebyfallet utgör ett typexempel på dessa svårigheter. De förhöjda halterna kan medföra ökade risker för framtida personskador av allvarligt slag, men dessa skador har inte inträffat än och i de fall någon blivit sjuk döljs sambandet av naturlig variation. Kan de förhöjda halterna av PFAS i sig ändå ses som en personskada?  Halterna i blodet är ju väldigt höga och långt över de nivåer där man hittat effekter i andra grupper.

Det som har hänt i Ronneby är inte en isolerad företeelse. Naturvårdsverket och MSB har listat 14300 potentiellt förorenade områden i Sverige i relation till PFAS. Runt många militära och civila flygplatser och runt PFAS-producerande industrier i hela världen finns förorenade markområden och vattentäkter och i såväl USA och
Australien drivs nu rättsprocesser liknande den i Ronneby. Så frågan om risk kan betraktas som en form av skada berör massor med människor.

Men det är ingen lätt fråga. Ett argument som stöder att ett skadeståndsanspråk bör hanteras på en risknivå är att det kan övervinna de problem som ger upphov till orättvisa resultat. Om den riskutsatte personen till exempel behöver vänta på att skadan (säg: cancer) bryter ut för att få kompensation,  finns ju en uppenbar risk för att hen hinner avlida innan rätten till ersättning uppkommer. Ett andra argument är att den skadade får sämre möjlighet att få en rättvis bedömning. Har det gått lång tid sedan exponeringen ägde rum är det svårt att få någon dömd.  Det uppenbara motargumentet är att resultatet i en risk-baserad skadeståndsbedömning lätt blir fel. Människor som inte utvecklar någon sjukdom kommer att ersättas för skador som aldrig inträffar. Människor som lider av sjukdom kommer att bli underkompenserade.

Oavsett hur domstolarna resonerar behöver vi utveckla verktyg som kan beräkna risken på ett tydligare sätt än i dagens bedömningar. Idag tolkar myndigheterna ofta risk i förhållande till gränsvärden. Under gränsvärdet är det ”säkert” men om gränsen överskrids är det ”osäkert”. Hur stor eller liten risken är framgår dock inte. I ett nytt projekt jobbar jag och min doktorand Antero Silva med att beräkna sannolikheter för olika hälsoeffekter utifrån exponeringen i Ronneby. Vi kombinerar dos-respons-samband och osäkerhetsberäkningar med exponeringsdata. Våra analyser visar hur stor andel av en befolkning som som beräknas få en viss typ av hälsoeffekt.  Förhoppningen är att denna metodik kan vara till hjälp när en domstol ska värdera skadan och utkräva ansvar vid kemiska utsläpp.

Det är viktigt att integrera ny toxikologisk kunskap i den juridiska beslutsprocessen. Det är ett exempel på Integrativ Toxikologi, vilket också är namnet på den nya enhet vi just startar på Karolinska Institutet.

/Mattias

Vad har skidvalla, dricksvatten och fosterhjärnor gemensamt?

I år var det ovanligt trögt att åka Vasaloppet och när mjölksyran sätter in vill man ha en riktigt bra glidvalla. Något som gör att vattenmolekylerna inte suger fast under skidorna. Perfluorerade ämnen har länge varit en favorit. I en rapport från Nordiska ministerrådet  redovisas analyser på bland annat glidvalla. Den analyserade produkten (Swix HF7 violett) innehöll  exempelvis 157 mikrogram PFAS per kvadratmeter. ”I fädernas spår för framtids segrar” står det visserligen vid målgången i Mora och faktum är att den PFAS som hamnar i skidspåren mellan Sälen och Mora blir kvar i miljön för all framtid. Nyligen skrev ett antal kända miljöforskare i det nystartade nätverket (SWACS, Swedish Academic Consortium for Chemical Safety) en debattartikel och krävde att fluorvalla skulle förbjudas.

Men PFAS stannar inte i skidspåren. När snön smälter, så rinner kemikalierna ner i grundvattnet och förorenar dricksvattnet. Jag har nyligen fått tillgång till analysdata från ett stort antal vattentäkter i Sverige. I vissa områden har vi de senaste året upptäckt höga halter av PFAS i dricksvattnet nära olika flygplatser där man övat med brandskum. Ronneby, Tullinge, Uppsala, Visby… På mängder av platser har man tvingats stänga av dricksvattnet eller köpa in dyra kol-filter. Men nu visar data att även många orter där man betraktat vattnet som ”säkert” har så höga nivåer att delar av befolkningen sannolikt överstiger myndigheternas nya hälsobaserade riktvärden. Även det vatten jag och mina barn dricker har tydliga föroreningsnivåer. Mitt vattenverk ligger i Stockholm/Norsborg och där rapporterar de en blandning av flera olika PFAS med en totalhalt på 8 ng/liter. Det innebär ingen akut hälsorisk men visar tydligt att många olika produkter bidrar till att förorena vattnet kring mälaren. De orter där man har en lokal källa ligger ofta ännu högre. Lokalt i Gävle har man höga halter av PFOA. På andra platser som Arvidsjaur, Karlskrona och Västerås har man hittat halter på mellan 30 och 60 ng/liter. På dessa platser hittar man mycket PFHxS, vilket är typiskt för fluorerat brandskum.

PFAS vatten

Figuren visar summan av 11 olika PFAS (ng/liter) på olika platser där man inte kan peka ut en enskild källa. Inom parentes anges hur många invånare som dricker vattnet.

Från skidvalla till dricksvatten till… fosterhjärnor. För ett par veckor sedan presenterade en av mina närmaste kollegor från Karolinska Institutet (Dr Pauliina Damdimopoulou) nya data som visar att man hittar PFAS i vävnader hos foster, bland annat i levern, lungorna och hjärnan. Det vi miljöforskare länge misstänkt är därmed bevisat. PFAS tar sig lätt genom moderkakan in i fostret. Koncentrationen i hjärnan (CNS) ligger på 0,5 ng/g, vilket uppskattningsvis är cirka 50 gånger högre koncentration än i Stockholms dricksvatten (10 ng/liter = 0,01ng/g). Så fungerar nämligen PFAS, ämnet använder vatten som ett sätt att ta sig in i kroppen. Där koncentreras det sedan och stannar kvar i flera år.

pfas foetus

Staplarna visar halterna av PFAS i olika vävnader under graviditeteten (T1/T2/T3 = första/andra/tredje trimestern). Figur från Mamsen et al., (2019).

Svaret på frågan: Den gemensamma nämnaren mellan skidvalla, dricksvatten och hjärnan är alltså PFAS.

/Mattias

PS. Vill du veta mer om PFAS? Välkommen till Naturskyddsföreningens 13 mars. Då föreläser jag och svarar gärna på dina frågor. Anmäl dig här (senast 11 mars): https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2019/03/07/forelasning-och-diskussion-om-pfas/

”Skandal att 14 miljoner har försvunnit på Jordbruksverket”

Den rödgröna regeringen berättade stolt under 2016 att man skulle satsa 15 miljoner per år på ett nytt center för 3R (replace, reduce, refine) med syfte att driva på utvecklingen av alternativ till djurförsök. Gamla metoder skulle ersättas med nya djurfria metoder och de djurförsök som ändå behövdes skulle använda färre djur och ge försöksdjuren bästa tänkbara hantering. Under 2017-2018 har 30 miljoner av skattebetalarnas pengar därefter satsats på att driva ett 3R-center vid Jordbruksverket.

”Sverige är ett föregångsland vad det gäller djurskydd men det går ändå alltid att förbättra och därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan komma i gång ordentligt med verksamheten för att minska behovet av djurförsök”, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) inför lanseringen av 3R-centret.

Under förra våren avslöjade Ekot att pengarna under verksamhetens första år inte använts som det var tänkt. Eftersom regeringen i sitt uppdrag till Jordbruksverket smugit in en möjlighet att ”högst använda” 15 miljoner öppnades ett slukhål. Under 2017 ledde detta till att sju miljoner försvann i myndighetens övriga arbete.

En av de politiker som engagerat sig i 3R är Jens Holm (V). Så här sa han efter Ekots avslöjande förra året: ”Det är helt oacceptabelt. Det här handlar om 15 miljoner som är specifikt anslagna för att minska antalet djurförsök. Då ska de pengarna gå till det också, inte till något annat.”

Efter Ekots avslöjande har jag funderat på vad som hände sedan. Blev det någon förändring? Så jag skrev nyligen till myndigheten och frågade efter den ekonomiska redovisningen för 2018.

Tyvärr tvingas jag konstatera att Jordbruksverket även under 2018 har använt 3R som ett sätt att pumpa in miljoner till övrig verksamhet. Under de två år som 3R-centret varit i drift har 45% av anslaget gått till annan verksamhet på myndigheten. I övrigt har pengarna i huvudsak använts till löner och resor för de anställda. Ur årsberättelsen för 2017 lyfter myndigheten att man ”skapat en webbplats, arbetat med styrdokument och deltagit vid konferenser och seminarier rörande 3R.” På vilket sätt det lätt till färre djurförsök är högst oklart.

När man jämför hur satsningen presenterades av regeringen under 2016 är det faktiskt en skandal att 14 miljoner har försvunnit på Jordbruksverket. Som en jämförelse är det en miljon mer än alla de pengar som Vetenskapsrådet varje år satsar på forskning för att utveckla nya metoder. Jag skulle önska att regeringen nu ser över myndighetens verksamhet och flyttar medel till Vetenskapsrådet för att öka anslaget till utveckling av nya metoder.

/Mattias

3rmedel

Under 2017-2018 satsade regeringen 30 miljoner på ett nytt 3R-center. Huvuddelen (45% eller nästan 14 miljoner) gick dock till helt andra ändamål.

Källa: Jordbruksverket

 

(Disclaimer: De åsikter som framförs är mina egna och representerar inte Karolinska Institutet.)